Obchodnípodmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost KAMENICTVÍ LOUHA s.r.o., se sídlem Dukelská 709, 533 04 Sezemice, IČO: 06251781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39877 (dále jen „prodávající“), vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“), které platí pro nákup nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícího na adrese https://www.kamenictvi-louha.cz.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího:

1.3 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.

1.4 Práva kupujících vyplývající z těchto obchodních podmínek náleží výlučně spotřebitelům. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Za podnikatele je považován také kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání.

1.5 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.7 Obchodní podmínky jsou závazné ve znění platném ke dni objednání zboží. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky v aktuálním znění jsou dostupné na webové stránce prodávajícího.

2. Uživatelský účet

2.1 Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého uživatelského účtu nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

2.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji s uvedením jeho vlastností, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma nákladů na služby spojené s dodáním zboží dle následujícího odstavce). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží.

3.2 Kupní ceny za zboží uvedené v internetovém obchodě kupujícího jsou platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením smlouvy, tj. konečným potvrzením objednávky.

3.3 Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech na služby spojené s dodáním zboží dle bodů 4 a 5 těchto obchodních podmínek (například přepravní náklady či náklady na dobírku); tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Do košíku“ nebo „Kup teď“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech na služby spojené s dodáním zboží, omezení pro dodání zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „objednávka“).

3.5 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Objednávku zavazující k platbě odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“, čímž zároveň vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6 Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním automaticky vygenerovaného potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

3.7 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzovacího e-mailu kupujícímu podle bodu 3.6 těchto obchodních podmínek.

3.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.10 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Kupující bere na vědomí, že se může stát, že objednané zboží je vyprodáno, přestože je na v internetovém obchodě uvedeno jako dostupné. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena. Objednávka zanikne také v případě, že kupující oznámí její zrušení prodávajícímu před její akceptací prodávajícím podle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek.

3.11 Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na služby spojené s dodáním zboží (např. balné, přepravní náklady či náklady na dobírku) ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, rozumí se dále kupní cenou i náklady na služby spojené s dodáním zboží.

4.2 Kupní cena uvedená na konci objednávkového procesu je cenou konečnou. Prodávající a kupující jsou touto cenou vázáni. Později nebude tato cena měněna, a to ani v případě, že v internetovém obchodu dojde ze strany prodávajícího k úpravě kupní ceny za zboží nebo proběhne reklamní slevová akce.

4.3 Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby:

dobírkou při dodání zboží (pouze u zboží poptávaného přes poptávkový formulář a individuální dohodě),

platební kartou on-line nebo platbou přes webový prohlížeč (Google Pay / Apple pay).

Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.

4.4 Kupující si zvolí jeden z možných způsobů platby před odesláním objednávky. Některé způsoby platby mohou být zpoplatněny; poplatek za zvolenou platební metodu je uveden v příslušné části objednávkového formuláře. Poplatek za platební metodu není součástí kupní ceny zboží uvedené v nabídce zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit poplatek za zvolenou platební metodu.

4.5 Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Přepravce pověřený prodávajícím dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu.

4.6 Prodávající akceptuje platby platebními kartami Mastercard a VISA prostřednictvím internetového platebního portálu (ověření aktuálnosti akceptovaných platebních karet zde). Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle bodu 3.6 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se přitom nepoužije.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

5. Dodací podmínky

5.1 Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob, nejpozději však do třiceti dnů od odeslání objednávky; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter. Pokud zboží nebude dodáno do třiceti dnů od odeslání objednávky, může zákazník objednávku zrušit či odstoupit od kupní smlouvy, pokud již tato byla uzavřena.

5.2 Zboží je odesláno kupujícímu až v okamžiku, kdy je objednávka jako celek dostupná a připravena k odeslání. Pokud se doba dostupnosti jednotlivých položek v objednávce liší, dojde k odeslání až v okamžiku dostupnosti poslední z nich, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. V případě dodání objednaného zboží po částech na základě požadavku kupujícího, budou kupujícímu účtovány náklady na služby spojené s dodáním zboží za každý jednotlivý kus zboží z objednávky.

5.3 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího zasláním potvrzení o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

5.4 Prodávající nabízí následující způsoby dodání zboží, přičemž cena za tyto jednotlivé služby je uvedena v objednávkovém formuláři:

 • TOPTRANS
 • Česká pošta - BALÍK DO RUKY,
 • Česká pošta - BALÍK NA POŠTU,
 • DPD Kurýr (pouze Česká republika).

5.5 Zboží se dodává na adresu kupujícího uvedenou v objednávce (k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd), není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.

5.6 Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě. V případě podpisu dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude být brán zřetel.

5.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8 V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu; prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího nebo v objednávce dokument s názvem „Oznámení o odstoupení od smlouvy“. Okamžikem doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

5.9 Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Výhrada vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhodný je poslední z těchto dvou okamžiků.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

7. Odpovědnost za vady

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za jakost zboží při jeho převzetí, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Rozsah odpovědnosti prodávajícího

7.2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je zboží:

 • vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.2.3 Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.3 Záruka za jakost

7.3.1 Pokud prodávající prohlásí, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, poskytuje prodávající ke zboží záruku, a to v rozsahu uvedeném v takovém prohlášení (záruka za jakost). Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Záruka za jakost může být poskytnuta i uvedením záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu zboží.

7.4 Výluky z odpovědnosti prodávajícího

7.4.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady zboží v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.4.2 Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží v případě zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.3 Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.4.4 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.4.5 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

8. Reklamace

8.1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.2. Je-li na zboží poskytnuta záruka za jakost, musí kupující vytknout kupujícímu vadu krytou zárukou ve lhůtě určené délkou záruční doby. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8.3. Práva z vad musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího e-mailem nebo korespondenčně, a to na kontaktních údajích prodávajícího uvedených v bodě 1.2 těchto obchodních podmínek. Prodávající zašle kupujícímu po uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.5. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

8.6. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.7. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána.

9. Práva kupujícího z vadného plnění

9.1 Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.2 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s pravidly pro vyřízení reklamace dle bodu 8. těchto obchodních podmínek, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal. Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9.3 Prohlásí-li prodávající v záruce za jakost, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se jen některých kusů zboží) bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. K zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud kupující odešle oznámení o odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že v rámci jedné objednávky objedná kupující více kusů zboží, lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo její části ve vztahu ke každému kusu objednaného zboží neuplyne dříve než ve lhůtě 14 dnů plynoucí ode dne převzetí posledního kusu zboží z dané objednávky. Kusem z objednávky se nerozumí kusy, ohledně nichž nebyla uzavřena dílčí kupní smlouva.

10.2 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit odesláním vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na internetových stránkách prodávajícího (Oznámení o odstoupení od smlouvy). Tím není dotčeno právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího). Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.

10.3 Kupující nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby.

10.4 Vrácení zboží

10.4.1 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.

10.4.2 Adresa pro vrácení zboží:

KAMENICTVÍ LOUHA s.r.o.
Dukelská 709
533 04 Sezemice.

10.4.3 Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

10.4.4 Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.

10.4.5 Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to včetně nákladů na vrácení takového zboží, které pro jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (zejména u zboží nadměrných rozměrů); odhadované náklady na vrácení takového zboží činí přibližně 2 500 Kč.

10.5 Vrácení peněžních prostředků

10.5.1 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.5.2 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na služby spojené s dodáním zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.5.3 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo mu kupující hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve.

10.5.4 Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1 Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

11.2 Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

12. Zpracování osobních údajů

12.1 Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a které jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího https://www.kamenictvi-louha.cz/ochrana-osobnich-udaju.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím týkající se kupní smlouvy se řídí českým právem.

13.2 Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

13.3 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

13.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

13.5 Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

13.6 Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.

13.7 Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

13.8 Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 2. 2. 2024.